Arhive

Prilagođavanje razlikama

Razlike među učenicima istog odeljenja imaju neposredan uticaj na učenje i formiranje ličnosti: hronološka dob, razlike u predznanju, razlike u tempu mentalnog razvoja. Prema takvim učenicima ne možemo imati iste zahteve.

Danas se sve više vodi računa o izradi novih udžbenika, priručnika  i radnih svezaka za učenike redovnih škola, koji se delimično  mogu koristiti u radu sa decom sa intelektualnom ometenošću. Najčešće nastavnik mora sam da osmisli i uradi sadržaj nastavnog  listića, shodno tome kojem učeniku (ili grupi) je namenjen. Nastavite sa čitanjem